بایگانی/آرشیو برچسب ها : کارت سوخت المثنی

ثبت نام کارت سوخت المثنی + نحوه پیگیری کارت سوخت خودروی شخصی

با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سالهای گذشته و اعلام شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی برای کسانی که فاقد کارت سوخت هستند یا کارت سوخت آنها مفقود شده است از تاریخ 9 اردیبهشت 98 امکان این ثبت نام برای این افراد فراهم گردیده است و با توجه به اجرای مجدد طرح سهمیه بندی از آبان ماه جاری این افراد تا زمان صدور کارت سوخت المثنی باید از بنزین آزاد (لیتری 3000 تومان) استفاده کنند.

زمان مطالعه: 4 دقیقه با اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در سالهای گذشته و اعلام شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی برای کسانی که فاقد کارت سوخت هستند یا کارت سوخت آنها مفقود شده است از تاریخ 9 اردیبهشت 98 امکان این ثبت نام برای این افراد فراهم گردیده است و با توجه به اجرای مجدد طرح سهمیه بندی از آبان ماه جاری این افراد تا زمان صدور کارت سوخت المثنی باید از بنزین آزاد (لیتری 3000 تومان) استفاده کنند.

بیشتر بخوانید »