استفاده از رفتار های فیزیکی به جای گفت وگوی کلامی همان زبان بدن است، مانند حالات صورت، حرکات دست و پا، حرکات چشم، استفاده از فضا و… . زبان بدن سیستم گرامری ندارد و شما می توانید برداشت های متعددی از یک رفتار کنید. از طرفی زبان بدن در جوامع و فرهنگ های مختلف متفاوت است و هر کدام از رفتارها، معنا و مفهوم خاص خودش را دارد.