تعبیر خواب (مار) + دیدن مار در عالم خواب چه تعبیر و تفسیری دارد؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دیدن مار در خواب دارای تعابیر و تفاسیر مختلف می باشد با مطلب نیو همراه باشید تا به بررسی دقیق این تعابیر بپردازیم

 

 

تعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق

امام جعفر صادق دیدن مار در خواب را بر چهار وجه میداند :

اول دشمن پنهان

دوم زندگانی

سوم سلامتی

چهارم پادشاهی

پنجم سپهسالاری

ششم دولت

هفتم زن

هشتم مراد

نهم پسر

دهم سیلاب

  تعبیر خواب دیدن (قبرستان بقیع) + تعبیر رفتن به قبرستان چیست؟

 

تعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی یکی از مفسران خواب در این رابطه می گوید که دیدن مار سفید دلیل بر بزرگی می باشد و اگر دیدید که مار از شما می گریزد دلیل است که دشمن شما ضعف دارد همچنین رنگ های مختلف مار در خواب دلایل مختلفی دارد اگر دید که رنگ مار زرد می‌باشد به این دلیل است که دشمن او بیمار می باشد اگر ما را سبز دید به این دلیل میباشد که دشمن زاهد و صالح است و اگر چندین مار سیاه دید به این دلیل است که دشمن های بسیاری دارد اگر مارقرمز بود دلیل است دشمن او معاشر است

 

تعبیر خواب مار به روایت محمد بن سیرین

از دیدگاه این مفسر دیدن مار در خواب دلیل بر دشمن پنهان می باشد اگر مار در خانه بود دلیل بر این است که دشمن خانگی است اگر در صحرا بود نشان‌دهنده این است که دشمن بیگانه می باشد اگر با مار درگیر شد و بر آن چیره شد دلیل است که دشمن بر او غالب می‌شود و اگر با مار جنگ کردند نشان‌دهنده خصومت با دشمن می باشد اگر دیدید که مار را در خواب به دو  قسمت تقسیم می کند دلیل است که مال دشمن را بخورد و اگر مار مرده بود به این جهت است که آفت و خطری از او رفع می شود

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

این مفسر نیز همچون محمد بن سیرین مار را نشانه دشمن خانگی میداند و همچنین در جایی اشاره می کند که گاهی مار  نشانه ثروت نیز می‌باشد و نشانه ی یک دارایی نهفته می‌باشد که از وجود آن بی خبر هستید گاهی نیز مار نشانه زنی می باشد که در عین داشتن زیبایی بی صدا و آرام می آید و خطری را متوجه شما می کند

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.