تعبیر خواب دیدن خراب و ویران شدن خانه از دیدگاه معبران و مفسران

زمان مطالعه: 2 دقیقه

دیدن خواب و رویا می تواند با خود نشانه هایی به همراه داشته باشد. دیدن خواب ویران شدن و خرابی خانه از دیدگاه معبران تفسیرهای متفاوتی دارد

 

تعبیر خواب دیدن خراب و ویران شدن خانه

تعبیر دیدن خواب خراب شدن و ویرانی خانه از دیدگاه ابن اسیر

اگر در خواب ببینید که جایی آباد را خراب کرده اید، نشانه به وجود آمدن مشکلات شغلی می باشد. اگر در خواب ببینید خانه همسایه روی سرش خراب شده، مشکلات مالی  برای او به همراه دارد.

در اینصورت اگر کسی در این خرابی بمیرد، مال و روزی برای او تنگ میشود. اگردر خواب ببینید سقف خانه ریخته است، تنگدستی و تنگناهایزندگی به همراه دارد. 

  تعبیر خواب دیدن (دوست قدیمی) + تعبیر دیدن و ملاقات کردن با دوستان

تعبیر خواب دیدن خراب و ویران شدن خانه

تعبیر دیدن خواب خراب شدن و ویرانی خانه از دیدگاه شیخ طوسی و منوچهری مطیعی

از دیدگاه شیخ طوسی دیدن خواب، خراب شدن و ویرانی خانه پدری و قدیمی تعبیرش این است که مال شما از دست میرود ولی اگر ببینید که در خانه ای خراب پدریتان ای می روید که به شما تعلق ندارد به انحراف کشیده می شوید.

از دیدگاه منوچهری مطیعی اگر ویرانی در ویرانی ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیری ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه به همراه دارد.

تعبیر خواب دیدن خراب و ویران شدن خانه

تعبیر دیدن خواب خراب شدن و ویرانی خانه از دیدگاه معبرین غربی
دیدن ویرانی و خراب شدن  از دیدگاه لوک اویتنهاو تعابیر مختلف دارد: ویرانه، روابط شما با اطرافیان بهتر خواهد شد؛ دیدن ویرانه غم وغصه برای شما به همراه دارد.
دیدار کردن از ویرانه‌ها، تعبیرش این است که شما به مدارج عالی خواهید رسید. خواب خوابیدن در ویرانه ها، به شما ضرر و زیان می رشد.
از دیگاه آنلی بیتون، دیدن ویرانی در خواب نشانه مشکلات فراوان است.

   

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از قسمت دیدگاه ها (پایین صفحه) با ما با اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.